Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2016

amal
16:32
7713 66d7
Reposted fromsuits suits
amal
16:30
7625 d0cb
Reposted fromsuits suits
amal
16:25
1262 6e7f 500
"Suits", Donna <3
Reposted fromtutaj tutaj viasuits suits
16:25
2778 2ced
Reposted fromno-rest-for-destka no-rest-for-destka viasuits suits
amal
16:24
1718 610d
Reposted fromantebellum antebellum viasuits suits
amal
16:24
8135 2b2a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasuits suits
amal
16:22

Honey, I'm home.

Reposted frommidnightpalace midnightpalace viasuits suits

July 15 2016

amal
23:36
1513 0bec
Reposted fromIriss Iriss viailovegreen ilovegreen
amal
23:36
Reposted fromshakeme shakeme viailovegreen ilovegreen
amal
23:36
amal
23:35

Na co on westchnął tylko.

I zaczął znikać.

I zniknął.

— Wisława Szymborska

Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viailovegreen ilovegreen
amal
23:35
9428 bd88
Reposted fromtfu tfu
amal
23:34
3533 4794
Reposted fromsercowisko sercowisko viailovegreen ilovegreen
amal
23:32
4397 15d5 500
amal
23:28
Nie jestem kobietą Twojego typu. Lubię czuć kiedy mężczyzna się stara i, że jestem kimś, a nie kimkolwiek. Lubię rozmawiać o pogodzie i o tym co u Ciebie słychać. Lubię być, a nie bywać. 
amal
23:28
Jeśli bym była szukana, moje znaki szczególne to zachwyt i rozpacz.
— Wisława Szymborska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viailovegreen ilovegreen
amal
23:27
1186 64bd 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viailovegreen ilovegreen
amal
23:25
amal
23:25
3315 f5f1
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viailovegreen ilovegreen
amal
23:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl