Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2016

amal
21:51
amal
21:40
4627 a541
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatfu tfu
amal
21:40
Reposted fromtfu tfu
amal
21:39
6845 08d5
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrzask brzask
amal
21:39
Ludzie na ogół lubią, gdy jestem wstawiony, ponieważ nie mam w sobie cech dzikości, lecz odwrotnie: jestem wtedy bardzo miły towarzysko. Ja lubię to tylko do pewnego stopnia, w którym osiągam dziwne jakieś zadowolenie z samego siebie - później picie już sprawia mi przykrość.
— Broniewski
Reposted from61sekund 61sekund viabrzask brzask
amal
21:37
Reposted frombluuu bluuu viaNathanae Nathanae
amal
21:35
0117 ba75 500
amal
21:35
Chciałaby pani jeszcze się kiedyś zakochać?

Nie… Na pewno nie. I to nawet nie jest moje życzenie. Ja po prostu wiem, że już się nigdy nie zakocham.

Jak to? Można wiedzieć, że już się nigdy nie spotka kogoś, kto stanie się bliski sercu?
Ja to wiem, bo nie chcę już miłości. Zawsze panowałam nad swoimi uczuciami i na miłość sobie pozwalałam albo nie pozwalałam.

— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viabrzask brzask
amal
21:34
amal
21:34
0210 6f16 500
Reposted fromrol rol viabrzask brzask
amal
21:34
amal
21:33
1314 54f0
Reposted fromkosmata kosmata viaNathanae Nathanae

September 26 2016

amal
16:32
7713 66d7
Reposted fromsuits suits
amal
16:30
7625 d0cb
Reposted fromsuits suits
amal
16:25
1262 6e7f 500
"Suits", Donna <3
Reposted fromtutaj tutaj viasuits suits
16:25
2778 2ced
Reposted fromno-rest-for-destka no-rest-for-destka viasuits suits
amal
16:24
1718 610d
Reposted fromantebellum antebellum viasuits suits
amal
16:24
8135 2b2a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasuits suits
amal
16:22

Honey, I'm home.

Reposted frommidnightpalace midnightpalace viasuits suits

July 15 2016

amal
23:36
1513 0bec
Reposted fromIriss Iriss viailovegreen ilovegreen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl